Ogólne Warunki Usług Wypożyczalni

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI UMOWY WYPOŻYCZENIA
 3. PRAWA I OBOWIĄZKU WYPOŻYCZAJĄCEGO ORAZ KLIENTA
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA PRODUKT
 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Spółkę DILECTRO SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTWA (adres siedziby: ul. Skoroszewska 11/106, 02-495 Warszawa. Adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 80 lok.2, 00-175 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563562, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223032301, REGON 361798981, adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@flyandfilm.pl.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Wypożyczalni skierowane są zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Wypożyczalni (z wyjątkiem pkt. 7, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Wypożyczalni jest Wypożyczający.
  4. Definicje:
   1. CENA WYPOŻYCZENIA – czynsz z tytułu Umowy Wypożyczenia Produktu wskazany w Zleceniu Wypożyczenia.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. KAUCJA, KAUCJA ZWROTNA – kwota wskazana Klientowi podczas wypełniania formularza Rezerwacji, wpłacana Wypożyczającemu przez Klienta, przed odbiorem Produktu, zabezpieczająca pokrycie należności z tytułu zawarcia Umowy Wypożyczenia, przysługujących Wypożyczającemu w dniu zwrotu Produktu przez Klienta.
   4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Wypożyczenia z Wypożyczającym.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. OKRES WYPOŻYCZENIA – czas na jaki zostaje zawarta Umowa Wypożyczenia, liczony od Pierwszego Dnia Wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu do Wypożyczającego.
   7. PIERWSZY DZIEŃ WYPOŻYCZENIA – dzień wydania Produktu Klientowi (rozpoczęcie biegu Okresu Wypożyczenia).
   8. PRODUKT – dostępny w Wypożyczalni nowy albo używany produkt będący przedmiotem Umowy Wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym. Dokładny opis Produktu wskazany jest w Zleceniu Wypożyczenia.
   9. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WYPOŻYCZALNI / OWŚ – niniejszy regulamin Wypożyczalni.
   10. WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (W/O) – koszt, jaki Wypożyczający musi ponieść na zakup Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia, o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych, wskazywany Klientowi przed zawarciem Umowy Wypożyczenia.
   11. WYPOŻYCZAJĄCY - Spółka DILECTRO SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTWA (adres siedziby: ul. Skoroszewska 11/106, 02-495 Warszawa. Adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 80 lok.2, 00-175 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563562, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223032301, REGON 361798981, adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@flyandfilm.pl.
   12. UMOWA WYPOŻYCZENIA – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Wypożyczającym.
   13. USŁUGA NAJMU – świadczona przez Wypożyczającego usługa polegająca na oddaniu Klientowi, do jego wyłącznego korzystania, Produktu, na określony Okres Wypożyczenia, za określoną w Umowie Wypożyczenia Cenę Wypożyczenia.
   14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 1.4.16. ZLECENIE WYPOŻYCZENIA – dokument określający podstawowe elementy Umowy Wypożyczenia, w szczególności: datę zamówienia, Okres Wypożyczenia, Pierwszy Dzień Wypożyczenia, wysokość Kaucji, Wartość Odtworzeniową, Cenę Wypożyczenia, produkty stanowiące przedmiot Umowy Wypożyczenia.

 

 1. WARUNKI UMOWY WYPOŻYCZENIA
  1. Cena Wypożyczenia wskazana jest w Zleceniu i podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie Wypożyczenia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia informowany jest Klient jest w trakcie zawierania Umowy Wypożyczenia.
  2. Warunkiem wydania Produktu przez Wypożyczającego, jest wpłata przez Klienta Kaucji Zwrotnej oraz Ceny Wypożyczenia w wysokości określonej w Zleceniu Wypożyczenia.
  3. Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta na Okres Wypożyczenia. Początkiem biegu Okresu Wypożyczenia jest Pierwszy Dzień Wypożyczenia. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia - w przypadku gdy ostatni dzień Okresu Wypożyczenia nie przypada w Dzień Roboczy lub w Sobotę, to zwrot powinien nastąpić w najbliższym Dniu Roboczym lub w najbliższą Sobotę, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku odesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika do zachowania terminu zwrotu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
  4. Klient zobowiązany jest do używania Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia, tylko w Okresie Wypożyczenia, w sposób określony w niniejszych OWŚ oraz w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
  5. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku uszkodzenia Produktu powstałego z winy Klienta Wypożyczający ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem.
  6. Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Wypożyczenia, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres Wypożyczającego: wypozyczalnia@flyandfilm.pl) wskazując liczbę dni, na jaki umowa ma zostać przedłużona, najpóźniej na 24 h przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy Wypożyczenia. Przedłużenie Umowy Wypożyczenia jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli Produkt nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Wypożyczający informuje Klienta o możliwości przedłużenia Umowy Wypożyczenia bądź braku takiej możliwości, na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej w odpowiedzi na wiadomość Klienta. W przypadku przedłużenia Umowy Wypożyczenia Klient zobowiązany będzie do zapłaty Ceny Wypożyczenia, za każdy dodatkowy dzień, zgodnie z ceną podaną w zawartej umowie liczoną za 1 dobę. W pozostałym zakresie obowiązują warunki pierwotnej Umowy Wypożyczenia.
  7. Kaucja zwrotna wpłacona przez Klienta na rzecz Wypożyczającego podlega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu przez Wypożyczającego, po potrąceniu należności Wypożyczającego wynikających z tytułu Umowy Wypożyczenia. Wpłacona przez Klienta kaucja zwrotna, w przypadku konieczności jej potrącenia, podlega zaliczeniu kolejno na: odsetki, cenę wypożyczenia, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bądź braku zwrotu sprzętu, pozostałe opłaty.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI WYPOŻYCZAJĄCEGO ORAZ KLIENTA
  1. Wypożyczający obowiązany jest dostarczyć Klientowi sprawny, możliwy do użytku Produkt.
  2. W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu podczas wydawania go Klientowi w siedzibie Wypożyczającego bądź podczas wydawania go Klientowi przez kuriera, zaleca się stwierdzone usterki lub uszkodzenia zaznaczyć na Zleceniu Wypożyczenia (w przypadku odbioru osobistego) bądź spisać protokół szkody (w przypadku wydania Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej) i niezwłocznie powiadomić o tym Wypożyczającego za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: wypozyczalnia@flyandfilm.pl. Brak spełnienia powyższych wymogów nie wpływa na sposób rozpatrzenia reklamacji przez Wypożyczającego, jednakże może ją przyspieszyć.
  3. W przypadku usterki lub uszkodzenia, o którym mowa w pkt 3.2, Wypożyczający dokona nieodpłatnej, niezwłocznej wymiany Produktu na inny, sprawny Produkt. Czas wymiany nie wlicza się do Okresu Wypożyczenia. Nie wyłącza to jednak innych uprawnień Klienta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa.
  4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także do przechowywania go w oryginalnym opakowaniu przekazanym przez Wypożyczającego.
  5. Klient zobowiązany jest nie przekazywać Produktu osobom trzecim, bez wyraźniej zgody Wypożyczającego, z wyjątkiem osób pozostających z Klientem w stosunku pracy lub innym stosunku prawnie do niego zbliżonym, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.
  6. Z chwilą otrzymania Produktu, aż do chwili wydania Produktu Wypożyczającemu, na Klienta przechodzi ryzyko utraty Produktu oraz uszkodzenia Produktu.
  7. W przypadku awarii, utraty bądź uszkodzenia Produktu w trakcie Okresu Wypożyczenia , Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Wypożyczającego o zaistniałym problemie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: wypozyczalnia@flyandfilm.pl, wskazując numer zamówienia oraz opis awarii. Nadto Klient proszony jest o pilne zwrócenie sprzętu Wypożyczającemu.
  8. W przypadku braku zwrotu Produktu przez Klienta, ostatniego dnia trwania Umowy Wypożyczenia, Wypożyczający uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne korzystanie z Produktu.
  9. W przypadku zwrotu uszkodzonego Produktu, Wypożyczający ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi, uzasadnionymi kosztami, które powstały z uwagi na uszkodzenie Produktu z winy Klienta.
  10. W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia produktu przez Klienta w trakcie trwania Umowy Wypożyczenia, Klient jest zobowiązany do przekazania Wypożyczającemu WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ danego produktu.
  11. Klient nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Produkt, w tym do jego demontażu, naruszenia zabezpieczeń gwarancyjnych czy ingerencji w oprogramowanie Produktu, ponad jego normalne użycie.
  12. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt w ostatni dzień trwania umowy wypożyczenia osobiście do siedziby Wypożyczającego bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Produktu od możliwości powstania uszkodzeń w transporcie, w przypadku zwrotu Produktu za pomocą firmy kurierskiej.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Wypożyczający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Wypożyczenia:
   1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   2. Płatność kartą przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Wypożyczającego.
  2. Termin Płatności
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia, jednak nie później jak 2 dni przed Pierwszym Dniem Wypożyczenia.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Wypożyczenia stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową Wypożyczenia.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Wypożyczający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska.
   2. Odbiór osobisty pod adresem: Al. Jana Pawła II 80 lok. 2, 00-175 Warszawa, w dni robocze w godź. 8:30-19:00.
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia ustalonego przez Klienta i Wypożyczającego jako dzień wysłania przez Wypożyczającego Produktu, przy czym nie wcześniej jak od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Wypożyczającego.
   2. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w Pierwszy Dzień Wypożyczenia.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA PRODUKT
  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzęt jest objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wykorzystywania Produktu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien powiadomić o tym facie Wypożyczającego w chwili składania Rezerwacji, a następnie ponownie w chwili zawierania Umowy Wypożyczenia. Jeśli potrzeba wykorzystania Produktu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powstała w trakcie trwania Umowy Wypożyczenia, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wypożyczającego najpóźniej 7 dni przed planowanym wykorzystaniem Produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient powinien wówczas ubezpieczyć Produkt także na wypadek uszkodzeń powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź zapłacić Wypożyczającemu kwotę stanowiącą wartość równą wykupieniu takiego ubezpieczenia przez Wypożyczającego. W przypadku braku ubezpieczenia Produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za uszkodzenia powstałe poza tym obszarem Klient ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli nastąpiły z jego winy.
  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za szkody na mieniu i ludziach wyrządzone przez wypożyczony sprzęt oraz za prawidłowe działanie sprzętu i akcesoriów, zgodnie z przepisami lotniczymi.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt OWŚ oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
  2. Wypożyczający jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Wypożyczający uprawniony jest m.in. do zażądania od Klienta niebędącego konsumentem okazania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji.
  3. Wypożyczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Wypożyczenia zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Wypożyczenia w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Wypożyczającego.
  4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Wypożyczający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy wypożyczenia.
  5. Z chwilą wydania przez Wypożyczającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Wypożyczający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Wypożyczającemu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  8. Odpowiedzialność Wypożyczającego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Wypożyczenia, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Wypożyczający/Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
  9. Odpowiedzialność Wypożyczającego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, w przypadku ujawnienia wadliwości Produktu w trakcie jego użytkowania przez Klienta, jest ograniczona jedynie do wysokości Ceny Wypożyczenia.
  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wypożyczającym, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wypożyczającego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Wypożyczalnię zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚ mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
   (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung